Επικοινωνία

Πολιτική Ασφαλείας

Η εταιρεία ΤΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο πεδίο
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ- ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ, ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΜΕΛΕΤΗ- ΣΧΕΔΙΑΣΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ,ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ, ΙΟΝΤΟ ΕΝΑΛΛΑΓΗ- ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ-ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας Πληροφοριών.
Η παρούσα πολιτική ασφαλείας εξασφαλίζει:
Την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
Την ακεραιότητα των πληροφοριών
Την διαθεσιμότητα των πληροφοριών
Την εκπαίδευση των εργαζόμενων σε θέματα ασφάλειας των πληροφοριών
Θα διατηρηθεί σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας
Οι νομοθετικές απαιτήσεις θα προδιαγράφονται
Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση στηρίζει την πολιτική ασφάλειας των πληροφοριών ως εξής :
Τίθενται μετρήσιμοι στόχοι για την ασφάλεια των πληροφοριών
Αναγνωρίζονται τα ενδιαφερόμενα μέρη
Προσδιορίζονται οι επιχειρηματικές απαιτήσεις για τη διαθεσιμότητα των συστημάτων πληροφόρησης
Οι στόχοι και η σημασία αυτών και της επίτευξής τους, καθώς και οι συμβατικές υποχρεώσεις ασφαλείας της επιχείρησης κοινοποιούνται σε όλους τους εμπλεκόμενους στην εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.
Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της πολιτικής και την παροχή υποστήριξης και συμβουλών κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της.
Κάθε εμπλεκόμενο μέρος στην εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών έχει σαφείς και προκαθορισμένους ρόλους και αρμοδιότητες.
Κάθε αλλαγή στο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, με βάση τo πρότυπο ISO 27001 και κοινοποιείται άμεσα και κατάλληλα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Το σύστημα επιθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με ευθύνη της
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης και κατάταξης των κινδύνων
Η Διοίκηση δεσμεύεται για την υλοποίηση της παρούσας πολιτικής.
20/01/2023

…………………………
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ