Επικοινωνία

Υδραυλικά – Λιμενικά

Υδραυλικά – Λιμενικά

  • Μελέτη, κατασκευή & συντήρηση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης
  • Κατασκευή υδραυλικών δικτύων σε οικιακές ή βιομηχανικές εφαρμογές
  • Κατασκευή αγωγών τροφοδοσίας νερού & λοιπά έργα υδροδότησης
  • Κατασκευή έργων αποχέτευσης (εγκατάσταση αντλιοστασίων)
  • Αποκατάσταση τεχνικών βλαβών και συντήρηση δικτύων
  • Παράκτια έργα
  • Αντιπλημμυρικά έργα