ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Εγκαταστάσεις, επισκευές και συντηρήσεις υδραυλικών δικτύων πόσιμου νερού, αγωγών PE και PVC, καθώς και αγωγών αποβλήτων.