ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ PROJECT

Αντικείμενο των εργασιών αποτελεί η παροχή υπηρεσιών διάνοιξης 116 αποστραγγιστικών γεωτρήσεων, εντός της αποστραγγιστικής σήραγγας της κατολίσθησης “δρόμου” στην περιοχή του φράγματος Ευήνου, κυμαινόμενου μήκους, ελάχιστης διαμέτρου 76mm. Η διάνοιξη των γεωτρήσεων θα πραγματοποιηθεί ακτινικά στο θόλο σε γωνία 20ο από την κατακόρυφο ανά 3.0m σήραγγας, πεσσοειδώς ανάμεσα από τις ήδη υπάρχουσες.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Περιοχή

Φράγμα Ευήνου, ΕΥΔΑΠ

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

130.000 €

Τεχνικές Υπηρεσίες

Οικοδομικά
Γεωτρήσεις
Υδραυλικά
0
μήνες
0
Τεχνικές ειδικότητες