ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ PROJECT

Αντικείμενο των εργασιών αποτελεί η παροχή υπηρεσιών διάνοιξης 25 παρα-οριζόντιων αποστραγγιστικών γεωτρήσεων, στην κατολίσθηση στο ανάντη δεξιό αντέρεισμα του φράγματος Μόρνου, μήκους εκάστης 60 μέτρων, με αποστάσεις γεωτρήσεων ανά 10 μέτρα οριζοντίως.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Περιοχή

Φράγμα Μόρνου, ΕΥΔΑΠ

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

70.000 €

Τεχνικές Υπηρεσίες

Γεώτρηση
Αποστράγγιση
0
μήνες
0
Τεχνικές ειδικότητες