ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΦΑΡΣΑΛΑ

Σύστημα απονιτροποίησης στη ΔΕΥΑ Φαρσάλων παροχής Q=30 m3/hour