ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

Η αξιοποίηση και επεξεργασία αφορά τις διαδικασίες βελτιστοποίησης της ποιότητας του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και βιομηχανική χρήση.

Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν:

R

Φίλτρα στερεών

R

Φίλτρα προσρόφησης

R

Αποσιδήρωση – απομαγγανίωση

R

Αποσκλήρυνση

R

Αφαίρεση τοξικών και βαρέων μετάλλων

R

Απολύμανση

R

Αντίστροφη ώσμωση

Χρησιμοποιούνται σύγχρονες τεχνολογίες και φυσικές μέθοδοι επεξεργασίας  φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.